HƯỚNG DẪN CẬP NHẬT VĂN BẢN VÀO HỒ SƠ NGUYÊN TẮC

 

Căn cứ Thông báo số 1467/TB-SSIC ngày 04/11/2013 V/v Bổ sung tài liệu của cá nhân trong Website Chương trình công tác. Các cá nhân phải bổ sung thêm 04 tài liệu, bao gồm:

- Hồ sơ nguyên tắc của cá nhân.

- Bảng định giá vị trí công việc khối gián tiếp-phụ trợ (PL02)

- Bảng phân công chi tiết nhiệm vụ cá nhân (PL04)

- Bảng mô tả công việc của chức danh (PL05)

 

Phòng QLTB hướng dẫn cách cập nhật tài liệu lên hồ sơ nguyên tắc của cá nhân như sau:

Có 2 cách để cập nhật: Chuyển từ  Thư viện điện tử  về và Cập nhật từ file mềm (do bản thân cá nhân tự cập nhật các hồ sơ của mình như: Bảng phân công chi tiết nhiệm vụ cá nhân (PL04), Bảng mô tả công việc của chức danh (PL05), hồ sơ nguyên tắc của cá nhân,…)

 

Đường dẫn vào Hồ sơ nguyên tắc của cá nhân: http://192.168.100.8

 

Chúng ta vào Cá nhân -> Hồ sơ nguyên tắc của cá nhân để xem hồ sơ nguyên tắc của các nhân.

 

 

 

1/Cập nhật từ Thư viện điện tử

 

Chúng ta vào Thư viện điện tử

Danh sách các văn bản trong thư viện hiện lên, tìm văn bản cần chuyển về làm hồ sơ nguyên tắc.

 

 

Chọn văn bản cần cập nhật vào hồ sơ nguyên tắc cá nhân và chọn nút lệnh Chuyển sẽ xuất hiện thông báo

 

 

Khi đó văn bản đã được cập nhật thành công vào hồ sơ nguyên tắc.

 

2/Cập nhật từ file mềm

Lưu ý: Bảng định giá vị trí công việc khối gián tiếp-phụ trợ (PL02) đã được Phòng QLTB hỗ trợ cập nhật cho toàn Công ty, các cá nhân không thêm, xóa, sửa văn bản này.

 

Chúng ta vào Cá nhân -> Hồ sơ nguyên tắc của cá nhân

 

 

 

Chọn nút lệnh Thêm để cập nhật văn bản vào hồ sơ nguyên tắc, nút lệnh Sửa để sửa, nút lệnh Xóa để xóa văn bản.

 

 

Nhập (chọn) các thông tin:

- Chọn loại văn bản, Ví dụ: Văn bản SSIC, Quy chế của SSIC,...

- Nhập số, ký hiệu văn bản, Ví dụ: 1210/QĐ-SSIC

- Nhập (chọn) ngày tháng năm phát hành văn bản, Ví dụ: 12/11/2013

- Nhập tác giả văn bản, Ví dụ: SSIC

- Nhập nội dung trích yếu của văn bản, Ví dụ: Bảng phân công chi tiết nhiệm vụ cá nhân

- Nhập ghi chú (nếu có)

 

Chọn nút lệnh Lưu để lưu lại, nếu không lưu chọn nút lệnh Hủy.

 

Sau khi lưu thành công, chúng ta tải file mềm lên hồ sơ nguyên tắc:

 

 

Tiếp đó chúng ta tải (cập nhật) file mềm lên cho văn bản vừa nhập (hiện chỉ tải được 01 file cho 01 văn bản hồ sơ nguyên tắc.)

Chọn nút lệnh Tải lên... ở cuối cùng

 

 

Chọn Browse...để chọn file cần tải lên, chương trình chấp nhận file Word, Excel,Adobe Acrobat (.pdf) và file hình ảnh jpg.

Chọn Tải lên để tải lên hồ sơ nguyên tắc của cá nhân.

 

Liên hệ Phòng QLTB (Bộ phận phần mềm) để hướng dẫn thêm nếu cần thiết.

 

 

- Hết -