Hệ thống
Hệ thống tổ chức công việc
Chương trình công tác
Nhật ký
Lịch họp tuần
Thư viện điện tử
Góp ý
- 25/06/2014
Biểu đồ quản trị hàng tháng theo thông báo số 863/TB-SSIC ngày 17/06/2014
Vào ngày 1 đầu tháng chương trình tự động thêm vào chương trình công tác của các cá nhân các biểu đồ quản trị như theo phân công trong thông báo
Bộ phận thống kê phòng Tổng vụ sẽ kiểm kiểm các công việc này như theo thông báo tại phụ lục 6 trong mục TGĐ/Phó TGĐ
- 12/11/2013
Cập nhật hồ sơ nguyên tắc theo thông báo 1467/TB-SSIC ngày 04/11/2013
Vào mục Cá nhân->Hồ sơ nguyên tắc của cá nhân để thực hiện thêm hồ sơ nguyên tắc của cá nhân
Xem hướng dẫn thao tác
- 28/06/2013
Hướng dẫn ghi các công việc có kèm theo tháng...,năm... trong bảng Mô tả công việc
Đối với các công việc lấy từ bảng mô tả công việc đem ra CTCT tháng, muốn chương trình tự động thêm tháng, năm đăng ký vào nội dung công việc thì chương trình qui ước như sau:
trong nội dung bảng mô tả công việc ghi tháng...năm... hoặc năm... (sau chữ "tháng" và "năm" là 03 dấu chấm, không có khoảng trắng)
Ví dụ: Backup các project phần mềm hàng tuần 4 tháng...năm... khi đem vào CTCT tháng 7 năm 2013 chương trình tự sửa lại là Backup các project phần mềm hàng tuần 4 tháng 7 năm 2013
- 29/05/2013
Hướng dẫn chuyển công việc cho nhân viên trong phòng từ các kiến nghị:
Mặc định các kiến nghị PL3 sẽ chạy vào CTCT tháng của trưởng đơn vị (TĐV),TĐV muốn chuyển công việc này cho nhân viên khác trong phòng (không phải tạo thêm công việc mới) thì thao tác như sau:
Vào phần Trưởng đơn vị->PL1: Kiểm tra chương trình công tác tháng Chọn nhân viên là trưởng phòng, chương trình sẽ liệt kê các công việc, nhấn nút sửa vào công việc cần chuyển cho nhân viên khác, bảng cập nhật dữ liệu hiện lên,sửa lại thông tin Người thực hiện và Quản lý trực tiếp (là phó phòng phụ trách nếu có). Nhấn nút lưu để hoàn thành.

Như vậy cùng 01 công việc từ kiến nghị, cá nhân,phó phòng,trưởng phòng đều nhìn thấy, tránh trường hợp tạo thêm công việc mới với cùng nội dung để giao lại cho nhân viên, gây trùng lắp.Download file hướng dẫn sử dụng

Hướng dẫn thao tác trên trang web
  1. Bước 1: Đăng nhập vào trang web với mã nhân viên của mình (mã nhân viên gồm 7 chữ số, ví dụ : 2007999)  và mật khẩu mặc định là 123456 ( Hệ thống->Đăng nhập). Sau khi đăng nhập thành công, phải đổi ngay mật khẩu cho an toàn, chức năng đổi mật khẩu đã có trên trang web (Hệ thống->Thay đổi mật khẩu)
  2. Bước 2: Sau khi đăng nhập thành công, mỗi cá nhân phải nhập vào bảng mô tả công việc của mình (các công việc phải thực hiện trong tháng theo bảng mô tả công việc hay các công việc thường xuyên, phát sinh mà tháng nào cũng phải thực hiện.). Hàng tháng, khi lập chương trình công tác tháng (CTCTT) chương trình sẽ đưa ra bảng mô tả công việc cá nhân dựa vào đó cá nhân sẽ chọn các công việc sẽ thưc hiện trong tháng (Cá nhân->Bảng mô tả công việc cá nhân)
  3. Bước 3: Lập CTCTT (Chức năng Cá nhân->Đăng ký chương trình công tác tháng) : để chọn các công việc từ bảng mô tả công việc làm chương trình công tác tháng, thì chọn nút Tạo CTCT từ B.MTCV
  4. Bước 4: Kiểm điểm CTCTT
  5. Tùy chọn: Cá nhân->Cập nhật người theo dõi Vào đây để cập nhật tên TGĐ/P.TGĐ/GĐ CNhánh và Trưởng đơn vị của mình

Nội dung và biểu mẫu theo thông báo số 647/TB-SSIC ngày 05 tháng 5 năm 2011
Chi tiết nội dung đã được hướng dẫn kỹ trong trong thông báo.Mọi thắc mắc góp ý về trang web liên hệ phòng Quản lý thiết bị (123)

Xin cảm ơn!

Thông tin online
Thông tin online
Item
Item
Item